સ્વાગત

આ સંસ્થા સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના સેટલમે‌ન્ટ કમિશનર અને જમીન દફતર નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્યના નિયંત્રણ અને દોરવણી હેઠળની મહેસુલી કર્મચારી/અધિકારીઓ તથા જમીન દફતર ખાતાના કર્મચારી/અધિકારીઓને તાલીમ આપવા માટે વર્ષ ૧૯૯૧-૯૨માં "ગુજરાત સરવે તાલીમ સંસ્થા" તરીકે કાર્યરત કરવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ આ સંસ્થાનું વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭માં સંસ્થાનું પુન:નામકરણ થતાં "દીનદયાળ મોજણી અને મહેસુલી વહીવટ સંસ્થા"

લેટેસ્ટ અપડેટ
મહાનુભાવો
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
ગુજરાત સરકાર

FacebookTwitter

શ્રી કૌશીકભાઈ જે. પટેલ
શ્રી કૌશીકભાઈ જે. પટેલ

માનનીય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
ગુજરાત સરકાર

શ્રી આર. એમ. જાદવ, આઈ.એ.એસ
શ્રી આર. એમ. જાદવ, આઈ.એ.એસ

નિયામક દીનદયાળ મોજણી
અને મહેસુલી વહીવટ સંસ્થા
ગુજરાત સરકાર

કાર્યક્રમો અને અભ્યાસક્રમો

દીનદયાળ દ્વારા આયોજિત ટુંકા ગાળાના તાલીમ વર્ગો.

દીનદયાળ દ્વારા આયોજિત લાંબા ગાળાના તાલીમ વર્ગો.

સુવિધાઓ
 • image1
  DISRA has its own Hall, Auditorium & Class Rooms.
 • image2
  NLRMP
  Training
  Gandhinagar.
 • image1
  NLRMP
  Training
  Gandhinagar.

Vibrant Gujarat 2019 : Investment Intention Form and Strategic Partnership Form