સ્વાગત

આ સંસ્થા સરકારશ્રીના મહેસૂલ વિભાગના સેટલમે‌ન્ટ કમિશનર અને જમીન દફતર નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્યના નિયંત્રણ અને દોરવણી હેઠળની મહેસૂલી કર્મચારી/અધિકારીઓ તથા જમીન દફતર ખાતાના કર્મચારી/અધિકારીઓને તાલીમ આપવા માટે વર્ષ ૧૯૯૧-૯૨માં "ગુજરાત સરવે તાલીમ સંસ્થા" તરીકે કાર્યરત કરવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ આ સંસ્થાનું વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭માં સંસ્થાનું પુન:નામકરણ થતાં "દીનદયાળ મોજણી અને મહેસૂલી વહીવટ સંસ્થા"

લેટેસ્ટ અપડેટ
મહાનુભાવો
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
ગુજરાત સરકાર

FacebookTwitter

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

માનનીય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
ગુજરાત સરકાર


FacebookTwitter
શ્રી કે. એમ. ભીમજીયાની, આઈ.એ.એસ
શ્રી કે. એમ. ભીમજીયાની, આઈ.એ.એસ

નિયામક દીનદયાળ મોજણી
અને મહેસૂલી વહીવટ સંસ્થા
ગુજરાત સરકાર

કાર્યક્રમો અને અભ્યાસક્રમો

દીનદયાળ દ્વારા આયોજિત ટુંકા ગાળાના તાલીમ વર્ગો.

દીનદયાળ દ્વારા આયોજિત લાંબા ગાળાના તાલીમ વર્ગો.

સુવિધાઓ
  • image1
    DISRA has its own Hall, Auditorium & Class Rooms.
  • image1
    NLRMP
    Training
    Gandhinagar.